Selecteer een pagina

Evaluatie

(waar in deze regeling de mannelijke vorm gebruikt wordt zijn zowel mannen als vrouwen bedoeld).

Preambule

Een trainer/adviseur van Huizinga training&advies heeft de verplichting om naar beste vermogen aan een opdracht te voldoen. Er is echter geen garantie dat het beoogde resultaat bereikt wordt. Een trainer/adviseur handelt naar beste vermogen indien hij

 • Kennis, ervaring en werkcapaciteit zo goed mogelijk inzet.
 • Slechts die opdrachten aanvaardt waarvoor hij de kwalificaties bezit.
 • De opdrachtgever van tevoren duidelijk maakt wat van hem in de specifieke situatie verwacht mag worden.
 • Die zorgvuldigheid betracht ten aanzien van het gebruik van vertrouwelijke informatie die redelijkerwijs mag worden gevraagd.
 • Bij afwijkende visies dan wel belangen binnen de kring van de opdrachtgever een juiste mate van objectiviteit bewaart.

Klachtenregeling

Een opdrachtgever, waaronder tevens begrepen diegenen die tot de kring van de opdrachtgever behoren, die een klacht heeft aangaande een van de hiervoor genoemde punten kan deze bij Huizinga training&advies indienen volgens de hierna volgende procedure:

 1. De klacht wordt schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend ingediend bij de directeur van Huizinga training&advies. Kla(a)g(st)er ontvangt binnen een week na ontvangst een gedagtekend bewijs daarvan. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.
 2. De directeur neemt onverwijld kennis van de klacht en stuurt deze in afschrift naar de betrokken trainer/adviseur(s), tenzij hij van oordeel is dat de klacht onvolledig of onduidelijk is. In dat geval stelt de directeur de klager daarvan in kennis en geeft hij deze de gelegenheid om gedurende een periode van tenminste drie weken schriftelijk nadere aanvulling of verduidelijking te geven.
 3. De directeur kan beslissen dat de klacht niet verder wordt behandeld
  1. Indien de klacht betrekking heeft op feiten die zich meer dan een maand voorafgaande aan de datum van de klacht afspeelden, c.q. aan het licht kwamen en/of
  2. Indien de klacht geen grond vindt in de in de preambule van deze regeling genoemde onderwerpen en/of
  3. Indien de klacht is ingediend door een onbevoegde.

  Betrokkenen ontvangen zo spoedig mogelijk bericht of al dan niet tot verdere behandeling wordt overgegaan.

 4. De klager kan verlangen te worden gehoord. In dat geval deelt hij zulks bij de indiening van de klacht mee.
 5. Bij de behandeling van de klacht past de directeur het principe van hoor en wederhoor toe. De betrokken trainer/adviseur(s) wordt/worden in de gelegenheid gesteld verweer te voeren. Van het verweer wordt een protocol opgemaakt dat in bijlage wordt gevoegd bij de beslissing van de directeur.
 6. Bij het nemen van de beslissing gelden de volgende regels:
  1. De directeur komt binnen een maand tot een beslissing. De beslissing wordt schriftelijk, gemotiveerd en van bijlage(n) voorzien meegedeeld aan de klager.
  2. Een beslissing kan (eventueel in combinatie met elkaar) inhouden:
   1. toewijzing van de klacht
   2. een voorstel tot minnelijke schikking
   3. disciplinaire maatregelen
   4. afwijzing van de klacht.

  Wanneer de directeur niet binnen een maand tot een beslissing kan komen, wordt de kla(a)g(st)er daarvan onverwijld en gemotiveerd schriftelijk op de hoogte gesteld. Het bericht bevat tevens de termijn waarbinnen de directeur tot een beslissing komt.

  Wanneer de kla(a)g(st)er zich op gemotiveerde gronden niet kan vinden in de beslissing van de directeur, kan hij / zij zich wenden tot een mediator, die door hem / haar wordt aangewezen. De mediator is de heer drs. Tj. Hepkema, Register Mediator (MfN). De kosten van de mediator komen voor rekening van Huizinga training&advies. De uitspraak van de mediator wordt door Huizinga training&advies als bindend aangemerkt en wordt uiterlijk binnen 3 weken na ontvangst van de uitspraak uitgevoerd.

  Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en bewaard voor de duur van twee jaar.